1. H.G. Dr. Yuhanon Mar Dioscoros Metropolitan (Resident Manager)
Ph: 9791020730

2. Rev. Fr. Anoop Abraham
Ph: 8289838745

3. Rev. Fr. K. M. Zachariah
Ph: 9446060701

4. Rev. Fr. James Markose
Ph: 9447903391

5. Mr. Shaji K. Thomas
Ph: 9447507257

6. Dr. Rajan George Panicker
Ph: 9447259096

7. Mr. Mathew C. Varghese
Ph: 8589989907

8. Mr. K.T. Chacko IAS
Ph: 09810511661

9. Prof. (Dr.) Renny P. Varghese (Principal & Secretary)
Ph: 9447455144